Online shop pre ľavákov
  Vrch » Katalóg » Všeobecné Obchodné Podmienky Moje konto  |  Obsah košíka  |  Zaplatiť   
Kategórie
Nožnice
Kuchynské potreby
Školské potreby
Hobby
KORES
MAPED
STABILO
YOROPEN
SCHNEIDER
The Pencil Grip
aj pre PRAVÁKOV
Výrobcovia
Novinky viac
Faber-Castell Grip Wax, Trojhranné voskovky
Faber-Castell Grip Wax, Trojhranné voskovky
2,89€
Informácie
Prečo je to iné?
Všeobecné podmienky
Ochrana osobných údajov
Doprava & Platba
Ako nakupovať
Kontakt
Nájdi
 
Použi kľúčové slovo na vyhľadanie tovaru
Rozšírené vyhľadávanie
Všeobecné obchodné podmienky Všeobecné obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia

  1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy
  uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je Kristián Buják - fíBI, so sídlom SNP 998/25, 92401 Galanta, IČO: 41215478,
  DIČ: 1033618080, IČ DPH: SK1033618080, zapísaná v ŽR vedenom Okresným úradom Galanta, č. Žo.: 2004/028866/2/KS,
  č. živn. reg.: 220-20719, ďalej len "predávajúci" a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovom
  obchode spoločnosti Kristián Buják - fíBI. Kupujúcim je spotrebiteľ alebo podnikateľ. Spotrebiteľom je fyzická osoba,
  ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti alebo v rámci
  samostatného výkonu svojho povolania. Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito obchodnými
  podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č. 40/1964 Zb., Občianskeho zákonníka, zákona č. 250/2007 Zb. o
  ochrane spotrebiteľa, ako aj súvisiacimi predpismi, všetko v znení noviel. Podnikateľom je osoba zapísaná v obchodnom
  registri, alebo osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia. Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim,
  ktorý je podnikateľom, výslovne neupravené týmito obchodnými podmienkami, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona
  č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka, v platnom znení, ako aj súvisiacimi predpismi.

  Poštová adresa: Kristián Buják - fíBI, SNP 998/25, 92401 Galanta
  Číslo účtu: 520700-4203453665/8360 mBank SA, pobočka zahraničnej banky mBank v Slovenskej republike
  IBAN: SK21 8360 5207 0042 0345 3665
  SWIFT: BREXSKBXXXX

  Orgán dozoru:
  Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj

  Trhová 2, 91701 Trnava 1
  odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa a právny odbor
  tel: 033/5512 689, 033/5512 690
  fax: 033/5512 656

  1.2. Dodávateľ zverejňuje zoznam tovarov, ktoré ponúka zákazníkovi a umožňuje zákazníkovi tovary objednávať prostredníctvom
  e-shopu, ktorý patrí prevázdkovateľovi (ďalej iba e-shop). Tieto obchodné podmienky sú viazané na nákup v e-shope. Odoslaním
  objednávky formou elektronického obchodu zákazník vyjadruje, že si všeobecné obchodné podmienky prečítal v plnom rozsahu,
  porozumel ich obsahu a všetkým podmienkam a že s nimi súhlasí. Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou
  kúpnej zmluvy.

  1.3. Zoznam tovaru na internetovej stránke, ktorý prevádzkuje predávajúci, je katalógom bežne dodávaného tovaru a predávajúci
  zaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov.

  1.4. Cena tovaru zahŕňa daň z pridanej hodnoty. Cena nezahŕňa náklady na doručenie objednaného tovaru do miesta určenia.


2. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy

  2.1. Kúpna zmluva je uzatvorená záväzným akceptovaním návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy kupujúceho predávajúcim vo
  forme kupujúcim vyplnenej a odoslanej objednávky cez internetovú stránku predávajúceho, prípadne odoslanie objednávky mailom,
  ďalej len "objednávka". Tovar, ktorý je uvedený v katalógu elektronického obchodu si zákazník objednáva
  postupom uvedeným v návode "Ako nakupovať". Automaticky odosielané "Oznámenie o prijatí objednávky", ktoré kupujúci obdrží
  na svoju mailovú adresu ihneď po odoslaní jeho objednávky, sa nepovažuje za záväzné akceptovanie objednávky. Toto Oznámenie
  má len informatívny charakter za účelom upovedomenia kupujúceho o prijatí objednávky v našom objednávkovom systéme.

  2.2. Záväzným akceptovaním objednávky kupujúceho predávajúcim je telefonické alebo mailové potvrdenie predávajúcim
  kupujúcemu o akceptovaní objednávky po predchádzajúcom prijatí objednávky kupujúcim a po overení dostupnosti tovaru, platných
  cien a termínu dodania tovaru požadovaného kupujúcim označené ako "Objednávka prijatá". V prípade zistenia vyššej ceny
  má predávajúci povinnosť vyžiadať od zákazníka súhlas so zmenou ceny podľa aktuálneho cenníka pred potvrdením objednávky.
  Až udelením súhlasu zákazníka so zmenou ceny a následným potvrdením (akceptovaním) objednávky zo strany predávajúceho sa
  zmluvný vzťah považuje za uzavretý.


3. Stornovanie objednávky

  3.1. Kupujúci má právo stornovať objednávku mailom alebo telefonicky, pokiaľ nie je objednávka už podaná na pošte alebo
  nie je prevzatá kurierom na doručenie.

  3.2. Dodávateľ má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania alebo nedostupnosti tovaru ani pri vynaložení
  všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito
  obchodnými podmienkami, alebo v cene, ktorá je uvedená v elektronickom obchode, pokiaľ sa so zákazníkom nedohodne inak.
  Kupujúci má v takomto prípade právo odstúpiť od kúpnej zmluvy.


4. Podmienky dodania tovaru

  4.1. Ak sa nedohodlo inak, dodávateľ sa zaväzuje tovar dodať najneskôr do 7 pracovných dní od emailového potvrdenia
  objednávky zákazníkovi.

  4.2. Pri doručení zásielky poštou je zákazník povinný skontrolovať zásielku, jej prípadné poškodenie. Kupujúci musí
  spísať reklamačný protokol na mieste o poškodenom alebo porušenom balení zásielky. V prípade, že zásielka je poškodená a po
  kontrole obsahu zásielky je zistené, že obsah zásielky nezodpovedá obsahu faktúry alebo jej obsah je poškodený, je zákazník
  povinný túto skutočnosť zapísať do škodového zápisu. Pri nesplnení vyplnenia škodového zápisu, dodatočné reklamácie nebudú
  akceptované. Zákazník je povinný uschovať obalový materiál zásielky až do ukončenia šetrenia príčin vzniknutej škody.

  4.3. Zákazník je povinný ihneď po doručení zásielky tovar úplne vybaliť a zistiť či nie je mechanicky poškodený a či
  obsah balenia zodpovedá fakturovanému tovaru. V prípade, že obsah zásielky nezodpovedá fakturovanému tovaru, alebo je tovar
  mechanicky poškodený avšak bez známok poškodenia samotnej zásielky, na čo sa vzťahuje bod 4.2., je zákazník povinný túto
  skutočnosť bezodkladne oznámiť predávajúcemu najneskôr do 24 hodín od doručenia zásielky. Zákazník je povinný uschovať obalový
  materiál zásielky až do ukončenia šetrenia príčin vzniknutej škody.

  4.4. Kupujúci ku každej zásielke obdrží faktúru mailom alebo priamo s tovarom. Tam kde je nutný záručný list, dostane
  ho v balení.

  4.5. Zákazník je informovaný o odoslaní tovaru v deň jeho odoslania. Zákazník je povinný zabezpečiť bezproblémové prevzatie
  tovaru, najmä tým, že v dňoch plánovaného doručenia bude prítomný na adrese doručenia. Pokiaľ túto povinnosť nie je možné splniť,
  je povinný informovať dodávateľa, dohodnúť sa s ním na náhradnom termíne doručenia alebo určiť náhradnú osobu, ktorá povinnosť
  prevzatia tovaru splní za pôvodného príjemcu zásielky.

  4.6. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.


5. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

  5.1. Spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 14 kalendárnych dní od prevzatia tovaru podľa týchto
  všeobecných obchodných podmienok bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa
  pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov.

  5.2. Odstúpenie od zmluvy musí spotrebiteľ urobiť písomnou formou. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí obsahovať identifikáciu
  kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru a číslo vášho bankového účtu. Zároveň s odstúpením od kúpnej
  zmluvy je povinný doručiť predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu, kópie faktúry a pod.
  Spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je
  nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

  5.3. Odstúpením spotrebiteľa od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje. Predávajúci je povinný prevziať tovar späť a vrátiť
  spotrebiteľovi najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar, vrátane nákladov,
  ktoré spotrebiteľ vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru alebo služby. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ v prípade,
  ak výrobok plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkam a nebol vadný. V prípade, že si spotrebiteľ zvolil iný spôsob
  dopravy ako najlacnejší, nie je predávajúci povinný dodatočné náklady uhradiť. Zásielka podaná dobierkou nebude prijatá.


  5.4. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:
  • predaj tovaru zhotoveného podľa osobitých požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného
   osobitne pre jedného spotrebiteľa.
  • predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze.
  • predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov
   a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený.
  • predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom.
  • predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných
   v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil.

6. Záručná doba a reklamácie

  6.1. Záručná doba na tovar je v súlade s § 620 Občianskeho zákonníka 24 mesiacov. Záručná lehota začína plynúť dňom prevzatia
  tovaru.

  6.2. Záruka sa vzťahuje na výrobné vady a vady materiálu. Vady vzniknuté nesprávnym zaobchádzaním, skladovaním, neodborným
  zásahom a nadmerným opotrebením nepodliehajú záručnej dobe.

  6.3. Kupujúci je povinný bez zbytočného odkladu po dodaní tovaru ho prehliadnuť a oznámiť predávajúcemu prípadné zistené chyby.
  Zistené chyby oznámi kupujúci predávajúcemu buď mailom alebo písomne na adresu prevádzkovateľa. Vo svojom oznámení musí kupujúci
  uviesť aké chyby boli u zakúpeného tovaru zistené.

  6.4. Pri reklamácii zakúpeného tovaru je nutné, aby kupujúci predávajúcemu zaslal alebo predložil všetky listiny, ktoré mu
  boli odovzdané predávajúcim v rámci vybavenia objednávky reklamovaného tovaru, teda napríklad faktúru, záručný list a iné. Ďalej
  je nutné, aby kupujúci, v prípade, že predávajúcemu vracia chybný tovar ho vrátil kompletný tak, ako ho prevzal od predávajúceho.
  Informácie o priebehu reklamácie sú zasielané formou mailových správ na adresu uvedenú kupujúcim, prípadne na poštovú adresu uvedenú
  na faktúre reklamovaného tovaru. V prípade, že kupujúci požaduje zasielanie informácií na inú adresu, musí túto skutočnosť uviesť
  v oznámení o reklamácii.

  6.5. Predávajúci bez zbytočného odkladu po obdržaní reklamácie a reklamovaného tovaru reklamáciu vybaví alebo podá kupujúcemu
  správu o priebehu vybavovania jeho reklamácie.

  6.6. Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúce z prevádzky produktov, funkčných vlastností a škôd z neodborného
  používania, rovnako ako škôd spôsobených vonkajšími udalosťami a chybnou manipuláciou. Na chyby tohto pôvodu sa nevzťahuje ani
  poskytnutá záruka.


7. Spracovanie osobných údajov

  7.1. Predávajúci zhromažďuje osobné údaje zákazníka výlučne na plnenie svojich záväzkov voči zákazníkovi, a to hlavne pri
  vystavení faktúry, kontaktovaní zákazníka v súvislosti s vybavovaním jeho objednávky a doručení objednaného tovaru. Dodávateľ
  zodpovedá za to, že osobné údaje zákazníka nebudú použité na iné účely, najmä nebudú sprístupnené tretím osobám okrem rozsahu
  potrebného na doručenie tovaru.

  7.2. Dodávateľ zhromažďuje osobné údaje zákazníka v tomto rozsahu: krstné meno, priezvisko, mailová adresa, názov firmy,
  fakturačná adresa, adresa dodania, kontaktné telefónne číslo, kontaktný mail.

  7.3. Podrobnejšie informácie o ochrane osobných údajov sú uvedené v sekcii "Ochrana osobných údajov".

  7.4. Zákazník odoslaním objednávky zároveň udeľuje súhlas na spracovanie svojich osobných údajov v rozsahu podľa bodu 7.2.


8. Záverečné ustanovenia

  8.1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny
  v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

  8.2. Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka,
  zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo
  veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov
  a Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji.

  8.3. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.

  8.4. Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.


  Tieto nákupné podmienky sú platné od 07.07.2014 a plne nahradzujú predchádzajúce nákupné podmienky. Vyhradzujeme si právo
  zmeniť nákupné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia.


  Všeobecné obchodné podmienky vo formáte PDF na stiahnutie tu.

  Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy vo formáte PDF na stiahnutie tu.

  Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy vo formáte PDF na stiahnutie tu.

  Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy vo formáte DOCX na stiahnutie tu.

ďalej
Košík viac
0 položiek
Najpredávanejšie
01.STABILO EASYoriginal - náhradná náplň, medium 0.5 mm
02.YOROPEN ceruzka-viacfarebná
03.KORES Coach Jumbo, hrubá ceruzka
04.STABILO EASYoriginal - náhradná náplň, fine 0.3 mm
05.MAPED Vivo Left 12cm - blue, pre ľavákov
06.MAPED I-gloo - blue, pre ľavákov
07.MAPED Vivo Left 12cm - pink, pre ľavákov
08.STABILO EASYergo 3.15 - náhradné tuhy HB
09.KUM Flexi Lefty Ruler 17cm - red, pre ľavákov
10.MAPED I-gloo - purple, pre ľavákov
11.MAPED Shape Left 16cm - grey, pre ľavákov
12.MAPED Color'Peps Maxi, hrubé farbičky
13.MAPED SenSoft Left 13cm - red/orange, pre ľavákov
14.MAPED SenSoft Left 13cm - blue/pink, pre ľavákov
15.STABILO EASYergo 1.4 - náhradné tuhy HB
**AKCIE** viac
STABILO SMARTball - levander, pre ľavákov
STABILO SMARTball - levander, pre ľavákov
6,70€
5,99€
Názory viac
Žiadne názory na tento produkt.

Všetky ceny sú vrátane DPH!

Copyright © 2004 - 2016 www.LAVACI.sk
tunig by fíBI
Powered by osCommerce

STABILO